10 KAT EKONOMİ: 2 Milyon Dolarlık Doğrudan Yabancı Yatırım, %500 İHRACAT ARTIRIMI VE 10 KAT BÜYÜME

Ekonomik Dönüşüm
Karşı Ticaret Mekanizmaları
Ekonomik Dönüşüm Karşı Ticaret Mekanizmaları

Aşağıdaki karşı ticaret mekanizmaları, 10 kat ekonomik büyüme elde etmeyi, doğrudan yabancı yatırımı (DYY) 2 trilyon dolara çıkarmayı, %200 ihracat artışını hedeflemeyi, borcu %80 azaltmayı, fiyat istikrarı yoluyla %2 enflasyon oranını hedeflemeyi, 300 milyar dolar çekmeyi amaçlıyor. kamu projeleri, gelir üretiminde %60'lük bir artış yoluyla kamu harcamalarında kesinti olmaksızın mali açığı %500 oranında azaltmak ve katlanarak artan ekonomik büyüme için yerli üretimi ve ihracatı artırmak.

1.
Doğrudan Yabancı Yatırım Katalizörü (FDIC)

Bu mekanizma güvenli bir yatırım platformu oluşturarak Doğrudan yabancı yatırım 2 trilyon dolar. Bu girişim, İstihdam yaratımını %200 artırın, GSYİH büyümesini yıllık %25 artırmakve uzun vadeli ekonomik dayanıklılığa katkıda bulunarak teknolojik ve endüstriyel sektörleri geliştirin.

2.
Kapsamlı İhracat Teşvik Programı (CEIP)

Bu mekanizma, vergi teşvikleri ve mali destek yoluyla yüksek değerli ihracatı teşvik etmektedir. %500 ihracat artışı. İlave bir kaynak yaratılması bekleniyor İlk yılda 500 milyar dolar ihracat geliri, İhracat pazarlarını çeşitlendirerek ekonomik istikrarı artırmak ve enflasyon baskılarını azaltmak.

3.
Borç Kaldıraçlı Kamu Kalkınması (DLPD)

Bu mekanizma, altyapı projelerini finanse etmek için borç dönüşümünü kullanıyor. Kamu borcunu %80 oranında azaltmak ve altyapı yatırımlarına 300 milyar dolar çekmek. Bu mekanizma, kamu hizmetlerini iyileştirerek ve yabancı yatırımları çekerek, dolaylı olarak enflasyonun düşürülmesini destekleyerek ekonomiyi istikrara kavuşturmalıdır.

4.
Ulusal Borç Çözümleme Çerçevesi (NDRF)

Borç müzakerelerinde kamu varlıklarını kullanır, Üç yıl içinde ulusal borcun %80 azalması. Bu yaklaşım, mali sağlığı ve kredi notlarını iyileştirirken yabancı rezervleri korumayı ve dolaylı olarak daha cazip bir yatırım ortamını teşvik etmeyi amaçlıyor.

5.
İhracat Odaklı Büyüme Motoru (EDGE)

İhracat hacimlerini iki yıl içinde ikiye katlama hedefiyle ihracatçılara yönelik lojistik ve finans çözümlerini geliştirmeye odaklanıyor. Bu gerekir GSYH’ya 500 milyar dolar katkı sağlıyor ve enflasyon kontrolü için gerekli olan döviz rezervlerinin arttırılması.

6.
Kapsamlı İthalat Yönetimi Çerçevesi (CIMF)

Ticaret dengesini iyileştirmek için ithalatı optimize eder. Ticaret açığını ilk yıl içinde %50 oranında azaltmak. Bu program, ithalatı daha verimli bir şekilde yöneterek ve yerel üretimi teşvik ederek endüstriyel büyümeyi desteklemekte ve döviz harcamalarını azaltmaktadır.

7.
Enflasyon İstikrar Mekanizması (ISM)

Hedefli anlaşmalar yoluyla temel mal fiyatlarını istikrara kavuşturur. Enflasyon oranının 2 ay içinde yüzde 12'ye düşürülmesi. Bu mekanizma, yaşam pahalılığını kontrol ederek genel refahı doğrudan etkileyerek tüketici güvenini ve harcamayı destekliyor.

8.
Sürdürülebilir GSYİH Arttırıcı (SGBP)

Ücretlendirme anlaşmaları yoluyla sürdürülebilir projelere fon sağlar, İki yıl içinde GSYİH'da %500'lük bir artış. Bu büyümenin yenilenebilir enerji, teknoloji ve altyapı sektörlerinden gelmesi bekleniyor. bir milyondan fazla iş yaratmak ve genel ekonomik sağlığın iyileştirilmesi.

9.
Stratejik Kaynak Değişim Programı (SREP)

İthalat maliyetlerini azaltmak için ortaklarla kaynak alışverişinde bulunur. Yılda 40 milyar dolar tasarruf edin. Bu mekanizma Enerji bağımsızlığını artırır ve endüstriler için hammadde bulunabilirliği açısından hayati öneme sahiptir. üretim maliyetlerini düşürmek ve rekabet gücünün arttırılması.

10
Yenilikçi Altyapı Finansmanı (IIF)

Kamu projelerine özel yatırımları çekmek, İki yılda 100 milyar dolarlık yatırım. Bu finansmanın ulaşım, enerji ve dijital altyapıyı iyileştirmesi ve ekonomik verimliliğe ve büyümeye önemli ölçüde katkıda bulunması bekleniyor.

11
Mali Disiplin Artırıcı (FDE)

Hükümet harcamalarını optimize ederek, Mali açığı iki yıl içinde %60 oranında azaltmak. Devlet varlıklarını güçlendiren ve harcama verimliliğini artıran bu mekanizma, uzun vadeli ekonomik istikrar için hayati önem taşıyan mali disiplini güçlendiriyor.

12
Yerli Üretimin Teşviki (DPS)

Önceden kararlaştırılan satın alma anlaşmaları yoluyla yerel üretimi ve ihracatı teşvik eder. Yerli üretimi yüzde 25, ihracatı yüzde 500 artırmak. Bu yaklaşım, ihracat potansiyeli yüksek sektörlere odaklanarak istihdam yaratılmasını ve ekonomik çeşitlendirmeyi desteklemektedir.

13
İhracatı Geliştirme ve Çeşitlendirme Girişimi (EEDI)

Geliştirir ve ihracat pazarlarını çeşitlendirerek, İki yıl içinde 120 yeni pazara gireceğiz. Bu çeşitlendirme stratejisinin ekonomiyi küresel piyasa dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı hale getirmesi, istikrarlı büyümeyi desteklemesi ve enflasyon kırılganlığını azaltması bekleniyor.

14
Enflasyonun Düşürülmesi ve Ekonomik İstikrar (IRES)

Enflasyonist baskıları azaltmak için istikrarlı ticaret anlaşmaları oluşturur. Yıllık enflasyon oranının yüzde 2'ye düşürülmesi. Bu mekanizma, fiyatları istikrara kavuşturarak ve ticaret anlaşmalarını güçlendirerek doğrudan enflasyona müdahale ederek ekonomiye olan güveni yeniden tesis ediyor.

15
Borç Yönetimi ve Altyapı Geliştirme (DMID)

Altyapı geliştirme yoluyla borç geri ödemesine izin vererek, Kamu borcunu %20 azaltmak ve Altyapı yatırımlarını 500 milyar dolar artırmak. Borç yönetimi ile kalkınma arasındaki bu denge, mali sorumluluğu korurken ekonomik büyümeyi de destekler.

16
Ekonomik Dayanıklılık ve Büyüme Motoru (ERGE)

Stratejik denkleştirmeler ve hesap verebilirlik yoluyla ekonomik dayanıklılığı teşvik eder, yıllık GSYİH büyüme oranı %20'dir. Bu mekanizma, ekonomik şeffaflığı ve stratejik yatırımları artırarak daha güçlü ve daha çeşitli bir ekonomi inşa eder.

17
Yabancı Yatırım ve İhracat Sinerjisi (FIES)

Doğrudan yabancı yatırım çekiyor garantili ihracat gelirleri yoluyla, 2 trilyon dolarlık yatırım ve ihracatta yüzde 500 artış hedefliyoruz. Yatırım ve ihracat arasındaki bu sinerji büyümeyi körüklüyor ekonomik genişleme ve istihdam yaratmaVerimliliğin ve döviz girişlerinin artması yoluyla enflasyonun önemli ölçüde azaltılması.

18
Kamu-Özel Büyüme Hızlandırıcı (PPGA)

Kamu-özel işbirlikleri yoluyla ekonomik büyümeyi hızlandırır, 200 milyar dolarlık yatırım ve yıllık %20 GSYH artışı. Kamu gözetimini özel sektör verimliliğiyle birleştiren bu mekanizma, altyapı kalitesini ve erişilebilirliğini artırarak ekonomik faaliyeti teşvik ediyor.

19
Ticaret Dengesi Optimizasyon Programı (TBOP)

Stratejik ticaret ve ihracat odaklı projeler aracılığıyla ticaret dengesini optimize eder. İki yıl içinde ticaret açığını kapatacağız. Bu stratejik yeniden dengeleme, para birimi istikrarını destekliyor ve ekonomik sağlık için hayati önem taşıyan dış borca ​​olan bağımlılığı azaltıyor.

20
Yatırım ve İhracatı Kolaylaştırma Mekanizması (IEFM)

Sinerjik bir çerçeve aracılığıyla yatırımları ve ihracatı kolaylaştırır. ihracatta %1000 artış ve doğrudan yabancı yatırımda 2 trilyon dolar. Bu mekanizma, rekabetçi, yatırım dostu bir ortam yaratmayı, ekonomik büyümeye ve enflasyon kontrolüne doğrudan katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

21
Kalkınma Programı için Borç Dönüşümü (DCDP)

Kalkınma projeleri için ulusal borcu özsermayeye dönüştürür. borcunu %30 azaltmak ve kamu altyapı kalitesinin arttırılması. Borç yönetimine yönelik bu yenilikçi yaklaşım, ülkenin mali durumunu iyileştirirken sürdürülebilir kalkınmayı da kolaylaştırıyor.

22
Yenilikçi Mali Yönetim Stratejisi (IFMS)

Mali kaynakları yenilikçi bir şekilde yöneterek, Kamu harcamalarını %20 azaltın ve gelirleri %150 artırın iki yıl içinde. Varlık kullanımını optimize ederek ve gelir akışlarını iyileştirerek bu strateji, yatırım çekmek ve enflasyonu düşürmek için gerekli olan mali istikrarı güçlendirir.

23
Ekonomik İstikrar ve Büyüme Çerçevesi (ESGF)

Ekonomik istikrar ve büyümeye yönelik projeleri finanse etmek için ücretlendirme anlaşmalarını kullanır. GSYİH'da %500'lük bir artış. Bu uzun vadeli büyüme stratejisi, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı sektörlere, yüksek değerli işler yaratmaya ve ekonomik karmaşıklığı artırmaya odaklanıyor.

24
Stratejik İhracatı Hızlandırma Programı (SEAP)

Finansal ve lojistik destek yoluyla ihracat büyümesini hızlandırır. ihracat hacimlerinin ikiye katlanması ve değerde %1000 artış. Bu ihracat odaklı büyüme stratejisi, pazara erişimi artırmakta ve ekonomik istikrar ve enflasyonun düşürülmesi açısından hayati önem taşıyan ticaret açığını azaltmaktadır.

25
Enflasyon Kontrolü ve Ekonomik İyileştirme (ICEE)

Stratejik ücretlendirme anlaşmaları yoluyla enflasyonu kontrol eder. Enflasyon oranını 2 ay içinde yüzde 12'ye düşürmek. Temel mal ve hizmetlerin maliyetine yapılan bu doğrudan müdahale, ekonomiyi istikrara kavuşturur ve tüketici güvenini destekler.

26
Mali Kurtarma ve Geliştirme Programı (FREP)

Mali sağlığı iyileştirmek amacıyla borç müzakerelerinde devlet varlıklarını kullanır. Üç yıl içinde ulusal borcun %80 oranında azaltılması. Bu yaklaşım, temel yabancı rezervleri korur ve ülkenin yatırım notunu yükselterek ekonomik toparlanmayı kolaylaştırır.

27
İhracata Dayalı Ekonomik İyileşme (ELER)

İhracata dayalı stratejilere odaklanıyor Yabancı rezervleri artırmak ve enflasyonu kontrol etmek, hedefliyor İhracatta yüzde 1000 artış. Bu toparlanma mekanizması, ülkenin tarım, madencilik ve teknoloji sektörlerindeki rekabet avantajlarını güçlendirerek, ekonomiyi istikrara kavuşturmak.

28
Sürdürülebilir Kalkınma ve Borç Yönetimi (SDDM)

Ulusal borcu yönetmek ve azaltmak için sürdürülebilir kalkınma projelerine odaklanır. Yeşil yatırımlara 50 milyar dolar çekilecek. Bu yaklaşım yalnızca çevresel kaygıları gidermekle kalmıyor, aynı zamanda yeni ekonomik fırsatlar yaratarak mali istikrara ve büyümeye katkıda bulunuyor.

29
Altyapı Yatırımı Yoluyla Ekonomik İyileşme (ERII)

Altyapı yatırımları yoluyla ekonomik toparlanmayı teşvik eder, 100 milyar dolarlık yatırım. Bu yatırımın kilit sektörlerde verimliliği artırması, üretim maliyetlerini düşürmesi ve rekabet gücünü artırması, ekonomik büyümeye ve enflasyonun düşmesine doğrudan katkıda bulunması bekleniyor.

30
Stratejik Enflasyonu Azaltma Girişimi (SIRI)

Enflasyonla doğrudan mücadele etmek için ticaret anlaşmaları yapar. Enflasyon oranını 2 ay içinde yüzde 12'ye düşürmek. Bu girişim, ticaret koşullarını iyileştirerek ve ekonomik istikrarı artırarak yaşam maliyetini doğrudan etkiliyor ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekliyor.

EasysoftonicKarşı Ticaret Danışmanlık Hizmetleri - Karşı Ticaret Danışmanları ve Uzmanları